Endret: 26 okt 2016     Opprettet: 10 des 2015

Vedrørende varmeanlegget i Pynten Borettslag

Pynten Borettslag er nå i gang med testkjøring av varmeanlegget og ønsker i den anledning å vite hva den enkelte beboer har av erfaringer så langt. Er det varmt nok i leiligheten? Er det varmt nok på badet? Er det nok varmtvann? Og er det varmt nok?

Det kan være nødvendig med noen mindre endringer og finjusteringer for å få en optimal innstilling på varme- og varmtvannsanlegget. For å gjøre de riktige justeringene er vi avhengige av tilbakemeldinger fra dere beboere.

Hvis dere har forhold dere ønsker å melde ifra om vedrørende varmeanlegget, ber vi dere bruke spørreskjemaet på baksiden av infoskrivet som dere har fått utdelt i postkassen.

Vi er nå tilnærmet ferdig med tredje og siste del av rehabilitering av varmeanlegget i Pynten Borettslag

Første del av rehabiliteringen ble gjennomført sammen med rør og våtromsprosjektet i perioden 2012 - 2014. Da gikk man over fra individuell varmtvannsberedning til felles, med varmtvannssentraler i kjellere. I tillegg gikk man over fra gjennomgående varmerør på badet til vannbåren varme i gulvet.

Andre del av rehabiliteringen ble gjennomført sommeren 2014. Da byttet man ut den utvendige delen av nærvarmenettet, man konverterte fra oljekjel til gasskjel og man byttet ut den gamle pelletskjelen og siloen med en ny pelletskjel og silo.

Tredje del av rehabiliteringen ble gjennomført i 2015. Da har man montert nye ventiler med termostater på alle radiatorer og byttet ut alle innreguleringsventiler for varmeanlegget i kjellere og tekniske rom. Man har rehabilitert undersentraler for radiatorvarme i alle blokker, gjort diverse utskiftinger i fyrhuset og innregulert hele varmeanlegget på nytt. I tillegg er det installert et SD-anlegg (sentral driftsstyring) på varmeanlegget som gjør at man nå kan se temperaturer, vannmengder, trykk og energiforbruk på varmeanlegget i både fyrhus og undersentraler. Med et SD-anlegg kan driftspersonellet logge seg inn på en PC og se at varmeanlegget fungerer optimalt til enhver tid, og det vil bli langt enklere å både oppdage og rette opp eventuelle feil. SD-anlegget vil også bidra til at man klarer å kjøre varmeanlegget på et vesentlig lavere forbruk enn før, som vil medføre lavere fyringsutgifter og felleskostnader for Pynten Borettslag.

Det nye SD-anlegget, ombygningene og innreguleringen gir borettslaget en mye bedre kon- troll på varmeanlegget, energiforbruket og varmen til leilighetene. Beboerne regulerer hvor varmt de ønsker å ha det i leilighetene ved å finne riktig innstiling på sine termostatventiler. Borettslaget setter en øvre grense for varmen til radiatorene ved å regulere temperaturen på vannet til leilighetene.

Det er i dag satt opp en fyringskurve som tilsier en makstemperatur i leiligheten på ca 22 grader og 24 grader på badet (uavhengig av utetemperatur). Varmtvannet skal holde ca 60 grader og ha stabil temperatur, uavhengig av tid og dag.